Report Manager

Report Manager (RM) er et klient/tjener basert system for å administrere, bestille og kjøre rapporter og batchjobber i et nettverksmiljø. RM klientene tilbyr brukerne funksjonalitet for å bestille og se på resultatet av deres sett av tilgjengelige rapporter. RM tjenerne i nettverket kjører de bestilte rapportene og fordeler resultatet i henhold til brukernes instruksjoner som ligger lagret i Report Manager’s datakatalog. Report Manager konfigureres av driftsansvarlig ved hjelp av et administrasjonsprogram.

RM klientene tilbyr brukerne et ensartet og brukervennlig MS Windows miljø for bestilling av rapporter og batchjobber. Slik skjermer RM klientene brukerne for tekniske problemstillinger relatert til ulike maskinplattformer, databasesystemer og rapportverktøy som er i bruk i nettverksmiljøet.

For å gi bedre oversikt og for å brukertilpasse rapporteringsmiljøet kan rapporter, skrivere og brukere inndeles i hensiktsmessige grupper. Skreddersydde egenskaper og instruksjoner kan knyttes både mot gruppene og mot hver enkelt rapport, skriver eller bruker.

Report Manager tilbyr stor fleksibilitet når det gjelder å skreddersy behovene til hver enkelt bruker. For hver rapport som er tilgjengelig for brukeren, husker Report Manager parameterverdiene fra siste kjøring. Brukeren velger når rapporten skal kjøres og om rapporten skal skrives ut, distribueres med E-post eller presenteres i respektive presentasjonsverktøy som MS Excel, MS Word, Adobe Acrobat e.l.

Alle presentasjonsverktøyene og ditt E-post system er selvfølgelig integrert med Report Manager. Brukeren velger også hvilke skrivere rapporten skal skrives ut på. Det være seg den lokale skriveren, skrivere lokalisert eksternt eller skriveren som ivaretar de nødvendige krav til datasikkerhet.

Brukeren kan hele tiden overvåke status på rapportkjøringene for å se hvilke rapporter som venter på å bli kjørt, som kjører, som er kjørt og som eventuelt har feilet. Alle kjørte rapporter har en tilhørende resultatfil som slettes automatisk når brukeren sletter kjøringen. Report Manager kan konfigureres for automatisk sletting av gamle kjøringer og resultatfiler etter en fastsatt tid. På denne måten sikrer du et ryddig rapporteringsmiljø hvor Report Manager hele tiden holder oversikt over hvor resultatfilene befinner seg i nettverket og samtidig skjermer brukeren for unødig administrasjon.

Ressursoptimalisering

Med Report Manager utnytter du de totale maskin- og databaseressursene i nettverket på en optimal måte. Flere RM tjenere i nettverket sikrer en jevnere fordeling av belastningen når rapportkjøringene fordeles over flere maskiner. Slik jobber brukeren uforstyrret videre på sin PC mens rapporten kjører som en bakgrunnsjobb på en annen maskin.

For å utnytte ledig kapasitet på tider av døgnet med liten belastning, kan brukeren også tidsinnstille kjøring av rapporter. Har du tids- eller virksomhetskritiske rapporter, kan du gi den nødvendige prioritet i køen av rapporter eller fordele disse til maskiner dedikert for kjøring av prioriterte rapporter.

Alle kjørte rapporter har en tilhørende resultatfil som kan gjenbrukes uten at rapporten kjøres på nytt. For å spare maskinressurser kan resultatfilene på en kontrollert måte gjøres tilgjengelige også for andre brukere og brukergrupper.

Adgangskontroll

Report Manager har et adgangskontrollsystem som hindrer uautorisert innsyn og dessuten gir god oversikt i et mangfold av rapporter. Adgangskontrollsystemet kan konfigureres slik at hver bruker kun ser de rapporter som er relevante for den enkelte. Forhåndskonfigurerte faste eller skjulte parametere hindrer uautorisert innsyn til enkelte data i den enkelte rapport. Slik kan for eksempel lønnsrapporter konfigureres slik at avdelingsledere kun kan kjøre lønnsrapporter for ansatte på sin avdeling.

Funksjonalitetsliste

Liste over nøkkelfunksjonalitet i Report Manager:

 • Adgangskontroll som hindrer uautorisert innsyn i rapporter og deler av rapporter
 • Standardparametere ved bestilling av rapporter
 • Parametersjekk ved bestilling av rapporter
 • Parametere kan av sikkerhetshensyn konfigureres som skjulte eller låste
 • Periodisk kjøring av rapporter
 • Tidsinnstilt kjøring av rapporter
 • E-post for automatisk distribusjon av resultatfiler
 • Rapportmonitor for overvåking av status på bestilte rapporter
 • Forhåndsvisning av resultatfiler i integrerte presentasjonsverktøy som MS Excel, MS Word, MS Explorer, Adobe Acrobat e.l.
 • Gjenbruk av rapportkjøringer for presentasjon, utskrift og E-post distribusjon
 • Ressursoptimalisering ved distribusjon av rapportkjøringer over flere maskiner
 • Rapportgrupper for logisk gruppering av tilgjengelige rapporter for hver bruker eller brukergruppe presentert i en trestruktur.
 • Brukergrupper for logisk gruppering av brukere med tilgang til like sett av rapporter
 • Skrivergrupper for logisk gruppering av skrivere tilpasset ulike brukere
 • Utskriftsstyring for utskrift av spesifiserte deler av rapporter og til dedikerte skrivere
 • Tidsintervaller som begrenser lovlige kjøretidspunkter for ressurskrevende rapporter
 • Hjelpeinformasjon for rapporter og bestillingsparametere
 • Tidsinnstilt opprydding av gamle rapportbestillinger med tilhørende resultatfiler
 • Datakatalog for lagring av konfigurasjonsinformasjon
 • Administrasjonsmodul til bruk av driftsansvarlig for konfigurasjon av Report Manager

Last ned produktark i PDF format

 

Logg inn

Kundenummer: Passord: